QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

 • Quyết định_16-2008-QĐ/BTNMT_Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (tải về)

 • Thông tư_16/2009-TT/BTNMT_ Ban hành kèm theo hai (02) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (tải về)

 • Thông tư_25/2009-TT/BTNMT_Ban hành kèm theo tám (08) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (tải về)

 • Thông tư_39/2010-TT/BTNMT_Ban hành kèm theo tám (04) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (tải về)

 • QCVN 01:2008/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên (tải về)

 • QCVN 02:2008/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế (tải về)

 • QCVN 03:2008/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng tổng số của một số kim loại nặng
   có trong đất (tải về)

 • QCVN 05&06-2009/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và giới hạn một số chất độc hại trong không khí xung quanh (tải về)

 • QCVN 07:2009/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại đối với các chất thải và hỗn hợp của các chất thải (tải về)

 • QCVN 08:2008/BTNMT_ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước mặt (tải về)

 • QCVN 09:2008/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước ngầm (tải về)

 • QCVN 11:2008/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp chế biến thủy sản khi thải ra môi trường (tải về)

 • QCVN 12:2008/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp giấy và bột giấy khi thải ra môi trường (tải về)

 • QCVN 13:2008/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp dệt may khi thải ra môi trường (tải về)

 • QCVN 14:2008/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra môi trường (tải về)

 • QCVN 15:2008/BTNMT_Giới hạn tối đa cho phép của dư lượng một số hoá chất bảo vệ thực vật trong tầng đất mặt (tải về)

 • QCVN 19:2009/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ có trong khí thải công nghi ệp khi phát thải vào môi trường không khí (tải về)

 • QCVN 20:2009/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nồng độ tối đa cho phép của các chất hữu cơ có trong khí thải công nghi ệp khi phát thải vào môi trường không khí (tải về)

 • QCVN 21:2009/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nồng độ tối đa cho phép của các chất ô nhiễm có trong khí thải công nghi ệp sản xuất phân bón  khi phát thải vào môi trường không khí (tải về)

 • QCVN 22:2009/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp nhiệt điện khi phát thải vào môi trường không khí (tải về)

 • QCVN 23:2009/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp sản xuất xi măng khi phát thải vào môi trường không khí (tải về)

 • QCVN 24:2009/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận (tải về)

 • QCVN 25:2009/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn khi xả vào nguồn tiếp nhận (tải về)

 • QCVN 26:2010/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (tải về)

 • QCVN 27:2010/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (tải về)

 • QCVN 28:2010/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (tải về)

 • QCVN 29:2010/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải cửa hàng và kho chứa xăng dầu (tải về)

 • QCVN 30:2010/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải từ lò đốt chất thải công nghiệp (tải về)

 • QCVN 31:2010/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu và sắt thép nhập khẩu (tải về)

 • QCVN 32:2010/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu (tải về)

 • QCVN 33:2010/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu (tải về)

 • QCVN 34:2010/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hoá dầu đối với bụi và chất vơ cơ (tải về)

 • QCVN 35:2010/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển (tải về)

 • QCVN 36:2010/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dung dịch khoan và mùn khoan từ các công trình dầu khí trên biển (tải về)

 

 


Các tin liên quan:

Hỗ trợ trực tuyến

Ms Nguyên - 0905 378 910

Mr Cư - 0902 545 055

Liên kết website

Thống kê truy cập

102017