LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 •  Luật bảo vệ môi trường 2005 (tải về)

 • Thông tư_02-2009_TT-BTNMT_Đánh giá khả năng tiếp nhận của nguồn nước  (tải về)

 • Thông tư_02-2005_TT-BTNMT_Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ (tải về)

 • Thông tư_04-2008_TT-BTNMT_Hướng dẫn chi tiết việc lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường và xác nhận hoàn thành các nội dung của đề án bảo vệ môi trường (tải về)

 • Thông tư_05-2008_TT-BTNMT_Hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường (tải về)

 • Thông tư_07-2007_TT-BTNMT_Danh mục các thông số ô nhiễm một số ngành nghề đặc trưng (tải về)

 • Thông tư_12-2006_TT-BTNMT_Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại (tải về)

 • Quyết định_23-2006_QĐ-BTNMT_Danh mục chất thải nguy hại (tải về)

 • Quyết định_16-2008_QD-BTNMT_Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (tải về)

 • Quyết định_13-2006_QĐ-BTNMT_Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (tải về)

 • Nghị định_21-2008_NĐ-CP_Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (tải về)

 • Nghị định_80-2006_NĐ-CP_Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (tải về)

 • Nghị định_81-2006_NĐ-CP_Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (tải về)

 • Thông tư_13-2009_TT-BTNMT_Về việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (tải về)

 • Nghị định_29-2011_NĐ-CP_Về việc đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường (tải về)

 • Thông tư_26-2011_TT-BTNMT_Về việc quy định chi tiết một số điều có nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường (tải về)

 • Thông tư_12-2011_TT-BTNMT_Về việc quản lý chất thải rắn (tải về)


Các tin liên quan:

Hỗ trợ trực tuyến

Ms Nguyên - 0905 378 910

Mr Cư - 0902 545 055

Liên kết website

Thống kê truy cập

102018