Hồ sơ môi trường


1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM)

Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của dự án quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội,... >>>Xem tiếp

-----------------------------------------------------------------

2. CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bản cam kết bảo vệ môi trường là quá trình lập báo cáo phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án phát triển kinh tế - xã hội,... >>>Xem tiếp

-----------------------------------------------------------------

3. ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đề án bảo vệ môi trường là một loại thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường... >>>Xem tiếp

-----------------------------------------------------------------

4. BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là báo cáo mà các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải thực hiện trong quá trình hoạt động nhằm theo dõi và đánh giá mức độ của nguồn gây ô nhiễm... >>>Xem tiếp

-----------------------------------------------------------------

5. ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

 Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ cấp cho các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động, nhằm mục đích quản lý chất thải nguy hại được thực hiện... >>>Xem tiếp

-----------------------------------------------------------------

6. ĐỀ ÁN/BÁO CÁO XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC (ĐĂNG KÝ/GIA HẠN)

Đề án/Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước là bản báo cáo chi tiết về tình hình xả nước thải vào nguồn nước của các tổ chức, cá nhân  trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài... >>>Xem tiếp

-----------------------------------------------------------------

7. ĐỀ ÁN/BÁO CÁO KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT (ĐĂNG KÝ/GIA HẠN)

-----------------------------------------------------------------

8. HỒ SƠ HOÀN THÀNH DTM, CAM KẾT BVMT, ĐỀ ÁN BVMT

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Ms Nguyên - 0905 378 910

Mr Cư - 0902 545 055

Liên kết website

Thống kê truy cập

103978